Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Starostwo Powiatowe w Kutnie - JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM?

Informacje

Podziękowania za bohaterskie czyny

Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski razem z Komendantem Powiatowym Policji w Kutnie insp. Dariuszem Walichnowskim i przedstawicielami gmin podziękował osobom, które dokonały obywatelskich ujęć w ostatnim czasie na terenie powiatu kutnowskiego.

Otwarcie pracowni biologicznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica Nr 1 w Kutnie

W czwartek 8 września odbyło się uroczyste otwarcie pracowni biologicznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica Nr 1 w Kutnie. W wydarzeniu uczestniczył Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski.

Ważna inwestycja w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym

Modernizacja warta ponad 7 milionów złotych odmieni funkcjonowanie szpitala.

Starostowie podpisali deklarację powołania RPU

Rzecznik Praw Ucznia miałby się pojawić w każdej szkole powiatowej.

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM?

Wszystko co musisz wiedzieć o założeniu stowarzyszenia w KRS.

20 maja 2016 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. W przypadku stowarzyszeń rejestrowych ( zarejestrowanych w KRS) najistotniejszą zmianę stanowi zmniejszenie liczby członków założycieli z 15 do 7. W praktyce oznacza
to, że 7 osób chętnych do wspólnego działania wystarczy do założenia stowarzyszenia. Poniższe informacje mają na celu przybliżenie procedury utworzenia stowarzyszenia i jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowniczym.

 

Formalnie stowarzyszenie może być założone:

 • przez co najmniej 7 osób (art. 9) – są to członkowie założyciele
 • przez obywateli polskich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
  niepozbawionych praw publicznych (art. 3 ust. 1)
 • przez cudzoziemców zamieszkałych w Polsce (art. 4 ust. 1)

Projekt Statutu:

Statut to najważniejszy dokument – „konstytucja” stowarzyszenia – to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach jego działania. Wszelkie działania prowadzone przez stowarzyszenie muszą być zgodne i wynikać ze statutu. Powinien on zostać napisany w sposób prosty, zwięzły i dość szczegółowy. Chociaż jest to dokument wewnętrzny, należy pamiętać,
że dostęp do niego będą mieli potencjalni grantodawcy i sponsorzy. Podstawowe informacje, jakie powinien zawierać statut, wskazuje ustawodawca w art. 10 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Co powinien zawierać Statut:

 1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
 2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
 3. cele i sposoby ich realizacji;
 4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
 5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
 6. możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 7. sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
 8. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
 9. zasady dokonywania zmian statutu;
 10. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Statut stowarzyszenia jest uchwalany przez członków założycieli na zebraniu założycielskim. Członkowie założyciele po zapoznaniu się z projektem mają możliwość zgłoszenia uwag, poprawek czy wątpliwości dotyczących jego treści. Jeśli pojawią się propozycje poprawek, należy poddać je pod głosowanie. Po zamknięciu dyskusji nad statutem (przyjęciu lub odrzuceniu poprawek) członkowie założyciele podejmują uchwałę o przyjęciu statutu.

Zwołanie i przeprowadzenie zebrania założycielskiego:

W zebraniu założycielskim musi wziąć udział co najmniej 7 osób. Wskazanym jest jednak zaprosić więcej osób, by w przypadku czyjejś absencji, w zebraniu brała udział wymagana
dla jego ważności liczba osób. Podczas ustalania szczegółów warto znaleźć osobę, która sprawnie poprowadzi zebranie oraz taką, która spisze z niego protokół.

Lista niezbędnych dokumentów które powinniśmy przygotować przez zebraniem założycielskim:

 1. Projekt STATUTU
 2. Lista członków założycieli ( 2 egzemplarze) :

- imię i nazwisko

- data i miejsce urodzenia

- miejsce zamieszkania i miejsce zameldowania

- nr dowodu osobistego

- pesel

- własnoręczny podpis

 1. Oświadczenia członków założycieli ( 3 egzemplarze):

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- o pełnej zdolności do czynności prawnych

- o pełni praw obywatelskich

 1. Teksty uchwał, które muszą być podjęte w trakcie zebrania założycielskiego
  ( 3 egzemplarze):

- uchwała o powołaniu stowarzyszenia

- uchwała o przyjęciu statutu

- uchwała o wyborze zarządu

- uchwała o wyborze komisji rewizyjnej

- uchwała o wyborze komitetu założycielskiego ( fakultatywnie)

- uchwała o wyborze komisji rewizyjnej ( fakultatywnie)

Pamiętajmy, że wybranie komisji rewizyjnej nie jest warunkiem koniecznym
do zarejestrowania stowarzyszenia. Członków komisji rewizyjnej można wybrać w terminie późniejszym – po otrzymaniu wpisu w KRS. Jednak ze względów praktycznych warto jest powołać ją już na zebraniu założycielskim – to rozwiązanie ma bowiem tę zaletę, że nie trzeba tuż po zarejestrowaniu w KRS zwoływać walnego zebrania, aby wybrać komisję rewizyjną.

Za formalności związane z rejestracją odpowiada zarząd stowarzyszenia. Jego członkowie muszą wypełnić właściwe formularze oraz skompletować wymagane dokumenty i załączniki. Zarząd powinien też dopilnować, aby został spisany protokół z zebrania założycielskiego.

UWAGA! Na złożenie wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia w KRS mamy 7 dni
od zebrania założycielskiego, czyli od dnia zdarzenia uzasadniającego wpis.

Rejestracja stowarzyszenia w KRS:

Od 20 maja 2016 roku obowiązują nowe zasady dotyczące rejestracji stowarzyszeń.

1.Wniosek o rejestrację stowarzyszenia w KRS składa się na urzędowych formularzach:

 • KRS-W20 – formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – jego nazwy, siedziby itd.
 • KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu (na jednym formularzu KRS-WK można wpisać dane dwóch osób, zatem jeśli do zarządu wybrano, np. cztery osoby należy wypełnić dwa takie formularze dla zarządu).
 • KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej
  (na jednym formularzu KRS-WK można wpisać dane dwóch osób, zatem jeśli
  do komisji rewizyjnej wybrano, np. trzy osoby, należy wypełnić dwa takie formularze dla komisji)
 • KRS-WM – służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców; składamy go tylko wtedy, gdy organizacja ma zapisaną w statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i chce rozpocząć tę działalność od razu po zarejestrowaniu w rejestrze stowarzyszeń,

UWAGA! Od 20 maja 2016 roku wszystkie składane formularze muszą być podpisane przez cały zarząd stowarzyszenia.

2. Pozostała dokumentacja wymagana do rejestracji stowarzyszenia w KRS:

 • statut stowarzyszenia – dwa egzemplarze, podpisane przez zarząd stowarzyszenia
 • · protokół z zebrania założycielskiego – dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania
 • lista członków założycieli (zawierająca imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, własnoręczny podpis. Uwaga! W nagłówku listy warto dodać informacje, że wszyscy członkowie założyciele spełniają warunki wymienione w ustawie,
  w ten sposób osoby podpisujące się na liście składają jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków ustawy) – dwa egzemplarze
 • podjęte na zebraniu uchwały – wszystkie w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania
 • dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców (dotyczy tylko organizacji zamierzającej prowadzić działalność gospodarczą)
 • dowód dokonania opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (dotyczy tylko organizacji zamierzającej prowadzić działalność gospodarczą)

3. REGON, NIP, NIP 8

Po uzyskaniu wpisu w KRS, organizacji automatycznie nadawane są nr REGON I NIP. Informację o rejestracji w KRS, nadaniu numeru REGON i NIP najszybciej sprawdzić możemy korzystając z elektronicznego dostępu do bazy pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Każda organizacja w terminie 21 dni od momentu rejestracji w KRS ma obowiązek złożenia do właściwego dla swej siedziby urzędu skarbowego formularza z danymi uzupełniającymi- NIP8.

Dodatkowe informacje oraz wzory dokumentów niezbędnych do rejestracji stowarzyszenia w KRS znajdą państwo na stronie www.poradnik.ngo.pl

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-13 09:35przez:
Opublikowano:2020-11-13 00:00przez: Tomasz Dębowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:4316

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo